മനുഷ്യത്വവും കരുണയും ഭൂമിയില്‍ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്.

221

സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി മറ്റുള്ളവരെ ചവിട്ടിയരച്ചു പായുന്ന ഇക്കാലത്ത് നന്മയുടെ കതിര്‍നാമ്പുകള്‍ വാടിയില്ലാത്ത ചിലരെങ്കിലും ഉണ്ട്.

സഹനത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും പ്രതിരൂപായ യേശുദേവന്റെ ജന്മദിനമായ ക്രിസ്തുമസ് ദിനത്തില്‍ നമയുടെ സന്ദേശമല്ലാതെ മറ്റെന്തു സമ്മാനം നല്‍കാനാണ്. ഭൂമിയില്‍ ഇന്നും മനുഷ്യത്വം ഉള്ള കുറച്ചുപേരെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ചില ചിത്രങ്ങള്‍ കാണുക. വാക്കുകളില്‍ ഒതുക്കി നിറുത്തുന്നതല്ല മറിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിയിലൂടെ വിപുലപെടുത്തുന്നതാണ് മനുഷ്യത്വം എന്നിവര്‍ തെളിയിക്കുന്നു.

be a limbrandom acts of kindness

believe in humanityrandom acts of kindness

free hugsrandom acts of kindness

friendly neighboursrandom acts of kindness

good karmarandom acts of kindness

happy mealsrandom acts of kindness

helping the helplessrandom acts of kindness

helping the oldrandom acts of kindness

heres how to help random acts of kindness

hope and charity random acts of kindness

hope and helprandom acts of kindness

lend a helping handrandom acts of kindness

love is all you needrandom acts of kindness

men in uniform bound by dutyrandom acts of kindn

not so randomrandom acts of kindness

salman is humanrandom acts of kindness

support liferandom acts of kindness

the spirit of giving random acts of kindness

together we can random acts of kindness