മനുഷ്യശരീരത്തില്‍ ‘ഉപയോഗശൂന്യമായ’ 10 അവയവങ്ങള്‍ !

243

നമ്മള്‍ കണ്ടും കേട്ടും ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തെ പറ്റിയും പിന്നെ അതിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളെ പറ്റിയുമൊക്കെ…പക്ഷെ ഈ അവയങ്ങവളെ പറ്റിയെല്ലാം സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഒക്കെ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത നമ്മുടെ ശരീരത്തില്‍ പ്രത്യേകിച്ച് പണി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ചില അവയവങ്ങളും ഉണ്ട്…

അവയെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാം…