മരണം മാടിവിളിക്കുന്ന 30 ചിത്രങ്ങള്‍

158

01

ഒരടി തെറ്റിയാല്‍ പൊടിപോലും കാണാതെ മരണത്തിലേക്ക് പോയേക്കാവുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍. അങ്ങിനെയുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് പോസ് ചെയ്യാന്‍ ഈ ചിത്രങ്ങളിലെ വ്യക്തികള്‍ക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. നമ്മുടെ മുട്ട് വിറയ്ക്കുന്ന ആ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ചു നോക്കൂ. കൂടുതല്‍ എഴുതുന്നില്ല, കാരണം, ചിത്രങ്ങള്‍ തന്നെ സംസാരിക്കും.

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30