മരിക്കുന്നതിനുമുന്‍പ് നിങ്ങള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ചില ഗൂഗിളിന്റെ ഭൂമിചിത്രങ്ങള്‍.

195

google-drive

ഭൂമിയില്‍ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് ഭൂമിയില്‍ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയുടെ ആകാശചിത്രങ്ങള്‍ കാണാന്‍ അവസരം ഒരുക്കിയ സംവിധാനമാണ് ഗൂഗിള്‍ എര്‍ത്ത്.

നിങ്ങള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ചില ആകാശചിത്രങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. ടാന്‍സാനിയയില്‍ കാറ്റവി ദേശിയ പാര്‍ക്കില്‍ ഹിപ്പോപൊട്ടാമസ്സുകള്‍ കൂട്ടത്തോടെ കുളിക്കുന്നത് തുടങ്ങി ജപ്പാനിലെ ബാറ്റ്മാന്‍ ലോഗോ വരെ നമ്മളെ അത്ഭുതപെടുത്തും. മരിക്കുന്നത്മുന്‍പ് നിങ്ങള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ചില ആകാശചിത്രങ്ങള്‍ കണ്ടുനോക്കു.

amazing google earth 1

amazing google earth 2

amazing google earth 3

amazing google earth 4

amazing google earth 5

amazing google earth 6

amazing google earth 7

amazing google earth 8

amazing google earth 9

amazing google earth 10

amazing google earth 11

amazing google earth 12

amazing google earth 13

amazing google earth 14

amazing google earth 15

amazing google earth 16

amazing google earth 17

amazing google earth 18

amazing google earth 19

amazing google earth 20

amazing google earth 21

amazing google earth 22

amazing google earth 23

amazing google earth 24

amazing google earth 25

amazing google earth 26

amazing google earth 27

amazing google earth 28 610x337

amazing google earth 29 610x338