യാഹുവിന്റെ ബുദ്ധിപരമായ ചോദ്യങ്ങളും രസകരമായ ഉത്തരങ്ങളും !

257

ചില തമാശകളെ നമ്മുടെ ന്യൂ ജനറേഷന്‍ പിള്ളേര്‍ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ചളി, ചളു, തുടങ്ങിയ നാമങ്ങള്‍ നല്‍കിയാണ്‌.  യാഹൂവില്‍ ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളും അവയ്ക്ക് ലഭിച്ച ഉത്തരങ്ങളും ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവയെ നിങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയില്‍ അഭിസംബോധന ചെയ്യു..

Advertisements