യാഹുവിന്റെ ബുദ്ധിപരമായ ചോദ്യങ്ങളും രസകരമായ ഉത്തരങ്ങളും !

268

ചില തമാശകളെ നമ്മുടെ ന്യൂ ജനറേഷന്‍ പിള്ളേര്‍ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ചളി, ചളു, തുടങ്ങിയ നാമങ്ങള്‍ നല്‍കിയാണ്‌.  യാഹൂവില്‍ ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളും അവയ്ക്ക് ലഭിച്ച ഉത്തരങ്ങളും ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവയെ നിങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയില്‍ അഭിസംബോധന ചെയ്യു..