fbpx
Connect with us

Featured

റേഡിയോയുടെ പ്രസക്തി

ഒരു സംവേദന മാധ്യമം എന്നാ നിലക്ക് റേഡിയോ സന്ദേശങ്ങള്‍ കൊടുക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തിയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ കൊടുക്കുനാ ആളും സ്വീകരിക്കുന്ന ആളും ഈ വ്യവസ്ഥിതിയിലെ അനിവാര്യ ”” ഖടകങ്ങലാണ് .ഈ രണ്ടു ”’ ഖടനാപരമായി കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതര സംവേദന മാധ്യമങ്ങളെ പോലെ റേഡിയോ ക്കും ചെയ്യാനുള്ളത്.വിഞാനത്തിന്റെ തരംങ്ങങ്ങളും ആഹ്ലാദത്തിന്റെ പ്രകാശങ്ങളും ജനജീവിതത്തില്‍ അനായാസേന പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രക്ഷേപണ കേന്ദ്രം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അമൂല്യ സംഭാവനയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും കലകളെയും കലാകാരന്മാരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.അലസനിമിഷങ്ങളെ ഉന്മേഷ പൂര്‍ണങ്ങലാക്കുന്നു.തന്‍ നാട്ടിലെയും മറു നാട്ടിലെയും ജനവിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് പരസ്പരം അറിയാന്‍ അവസരം ഉളവാക്കുന്നു. അതിനാല്‍ പ്രക്ഷേപണ ശ്രവണ പരമായ ഒരു മനോ വൃത്തി ആരോഗ്യ പൂര്‍ണ്ണമായ പരിഷ്‌കൃത ജീവിതത്തിന്റെ മുഖ്യ ചിന്നമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

 440 total views

Published

on

ഒരു സംവേദന മാധ്യമം എന്നാ നിലക്ക് റേഡിയോ സന്ദേശങ്ങള്‍ കൊടുക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തിയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ കൊടുക്കുനാ ആളും സ്വീകരിക്കുന്ന ആളും ഈ വ്യവസ്ഥിതിയിലെ അനിവാര്യ ”” ഖടകങ്ങലാണ് .ഈ രണ്ടു ”’ ഖടനാപരമായി കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതര സംവേദന മാധ്യമങ്ങളെ പോലെ റേഡിയോ ക്കും ചെയ്യാനുള്ളത്.വിഞാനത്തിന്റെ തരംങ്ങങ്ങളും ആഹ്ലാദത്തിന്റെ പ്രകാശങ്ങളും ജനജീവിതത്തില്‍ അനായാസേന പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രക്ഷേപണ കേന്ദ്രം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അമൂല്യ സംഭാവനയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും കലകളെയും കലാകാരന്മാരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.അലസനിമിഷങ്ങളെ ഉന്മേഷ പൂര്‍ണങ്ങലാക്കുന്നു.തന്‍ നാട്ടിലെയും മറു നാട്ടിലെയും ജനവിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് പരസ്പരം അറിയാന്‍ അവസരം ഉളവാക്കുന്നു. അതിനാല്‍ പ്രക്ഷേപണ ശ്രവണ പരമായ ഒരു മനോ വൃത്തി ആരോഗ്യ പൂര്‍ണ്ണമായ പരിഷ്‌കൃത ജീവിതത്തിന്റെ മുഖ്യ ചിന്നമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയില്‍ ഏറ്റവും അധികം പങ്കു വഹിച്ച മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഒന്ന് റേഡിയോ ആണ്.അറുപതുകള്‍ തൊട്ടു എണ്‍പതുകള്‍ വരെയുള്ള കാലഘട്ടം കേരളീയ പൗരസമൂഹത്തെയും പൊതു മണ്ടലരൂപീകരന്നത്തെയും ഈ മാധ്യമം നിര്‍മ്മിച്ചെടുത്ത സാധ്യതകള്‍ നമ്മെ അത്ഭുതപെടുത്തും.കേവലം വിനോതോപതി എന്നുള്ളതില്‍ കവിഞ്ഞു കേരളത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരികവും സാമൂഹികവും ആയ ശരീരത്തെ സൃഷ്ട്ടിചെടുക്കാന്‍ പാകത്തിനുള്ള പരിപാടികളായിരുന്നു അക്കാലത്ത് റേഡിയോ വിഭാവനം ചെയ്തതെന്ന് കാണാം.കേരളത്തിലെ കൃഷി,വ്യവസായം,സാമൂഹിക ചിന്ത രാഷ്ട്രീയം,കലാരൂപങ്ങള്‍ തനത് സംസ്‌കൃതി എന്നീ രംഗങ്ങളില്‍ എല്ലാം ഇടവിട്ട് കൊണ്ട് റേഡിയോ അതിന്റെ നവോത്ഥാന പരമായ പങ്കു നിര്‍വഹിക്കുക ഉണ്ടായി.സാമൂഹ്യ ശ്രേണിയില്‍ പെട്ട എല്ലാ ജനവിഭാകങ്ങലെയും പ്രതിനിധീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മാധ്യമം എന്ന നിലക്കാണ് റേഡിയോ ജനകീയ മാധ്യമമായി രൂപപ്പെട്ടത്.അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ””’ റേഡിയോ എന്നും പറയാം .ശബ്ദത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സമൂഹത്തെ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതില്‍ സാര്‍ഥകമായ ഒരു സൌന്തര്യ ശൈലി ശാസ്ത്രം അക്കാലത്തെ റേഡിയോ നിര്‍മ്മിച്ചതായി കാണാം.

എഫ്.എം. റേഡിയോ ക്ക് മുന്‍പുള്ള രീതിശാസ്ത്രം നോക്കുകയാണെങ്കില്‍ പലതരം സാമൂഹ്യ സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ ഒറ്റപ്പെട്ടു നില്‍ക്കുന്ന വയ്യത്തിക ലോകങ്ങളെ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന പരിപാടികള്‍ക്ക് ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നവ ആയിരുന്നു.കേരളത്തിലെ ജനജീവിതത്തിന്റെ ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ഒരു ഘടകമായി മാറിയത് വര്‍ത്തമാന പത്രങ്ങളുടെ ശക്തമായ ഇടത്തെ കീഴ്‌പെടുത്തികൊണ്ടാണ് റേഡിയോ അതിന്റെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചത്.വ്യക്തിജീവിതത്തിന്റെ സ്വകാര്യ ഇടങ്ങളിലെക്കോ അടുക്കലയെന്നോ കിടപ്പരയെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പൊതു ഇടങ്ങളിലെക്കോ പാടത്തും പറമ്പിലും അതിര്‍ത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും പട്ടാള ക്യാമ്പുകളും സാധാരണക്കാരന്റെ നിത്യവ്യവഹാര സ്ഥലമായ ബാര്‍ബര്‍ ഷോപ്പിലും റേഡിയോ ഒരു വിജ്ഞാന / വിനോദവിതരണ മാധ്യമമെന്ന നിലയില്‍ ഏറ്റവും അനിവാര്യ ഘടകമായി മാറിയിരുന്നു.പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ റേഡിയോ സാംസ്‌കാരിക ഉദ്യെഷത്തെ വിപുലപ്പെടുത്തുന്നവയായിരുന്നു. അതിലിടപെടുന്നവര്‍ വ്യക്തിയില്‍ നിന്നും താരങ്ങളിലേക്ക് വളരാതെ വികസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ശബ്ദമെന്ന സൂജകത്തെ പ്രത്യേക അര്‍ത്ഥ നിര്‍മ്മിതികളുടെ തലത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്ന സൌന്ദര്യ ശാസ്ത്രം അവലംബിക്കപ്പെട്ടു.

 441 total views,  1 views today

AdvertisementContinue Reading
Advertisement
Advertisement
Entertainment22 mins ago

ടോവിനോ തോമസ്, ദർശന രാജേന്ദ്രൻ, ബേസിൽ ജോസഫ് ചിത്രം ഡിയർ ഫ്രണ്ട് ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയ്‌ലർ

Entertainment2 hours ago

ഒടുവിൽ ആ വിശേഷ വാർത്ത പങ്കുവെച്ച് ലേഖ ശ്രീകുമാർ.

Entertainment2 hours ago

അതിൻറെ പിന്നാലെ വീണ്ടും വീണ്ടും പോയത് എൻറെ തെറ്റ്; ദൈവം എനിക്കത് വിധിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല: ചാർമിള

Entertainment2 hours ago

റാം ഹോളിവുഡ് സ്റ്റൈലിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ ചിത്രമാകും; ജീത്തു ജോസഫ്.

Entertainment6 hours ago

പ്രണയത്തിന്റെ പാർപ്പിടം

Entertainment6 hours ago

ദിലീഷ് പോത്തൻ്റെ സിനിമയിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ കാര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു. തുറന്നുപറഞ്ഞ് ബൈജു.

Entertainment6 hours ago

“ആരോഗ്യവാനായി ഇരിക്കട്ടെ”ആൻറണി പെരുമ്പാവൂർ ഇന്ത്യൻ പിറന്നാളും വിവാഹ വാർഷികവും ആഘോഷിച്ച് മോഹൻലാൽ.

Entertainment6 hours ago

ഞാൻ സിനിമയിൽ തല്ലു കൊള്ളുന്നത് കാണുന്നതു പോലും അമ്മയ്ക്ക് സങ്കടമാകും, സിനിമയിലും നിനക്ക് തല്ല് കൊള്ളണോ എന്ന് ചോദിക്കും; അമ്മയെകുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളുമായി ഇന്ദ്രൻസ്.

Entertainment6 hours ago

മുംബൈയിൽ റോക്കിയെ കെട്ടിത്തൂക്കി അടിക്കാൻ ദാമോദർജിക്കു മാത്രമേ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ

Entertainment6 hours ago

സാരിയിൽ അതിസുന്ദരിയായി കീർത്തി സുരേഷ്

Entertainment7 hours ago

അമ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റീവിറ്റിയും നെഗറ്റീവിറ്റിയും അതുതന്നെയാണ്; വെളിപ്പെടുത്തി അഹാന കൃഷ്ണ.

Entertainment7 hours ago

വീടിന് “സ്ത്രീ”എന്ന പേര് നൽകിയതിന് പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്; സിന്ധു കൃഷ്ണ

controversy5 days ago

ജാക്കിവയ്ക്കാൻ പോയ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിനെ ആഘോഷിക്കുന്നു, വിനായകനെ കൊന്ന് കൊലവിളിക്കുന്നു

Entertainment1 month ago

വീണ്ടും ‘തുറന്നുകാട്ടൽ’ സേവ് ദി ഡേറ്റ് , വിമർശന പെരുമഴ

Entertainment1 month ago

മമ്മുക്കയ്ക്കു പറ്റിയൊരു കഥ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പൃഥ്വിരാജ്

Entertainment4 weeks ago

ഒരു ദിവസം സെക്‌സ് നിരസിച്ചതിന്, ഞാൻ ആർത്തവത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ അയാൾ എന്റെ വയറ്റിൽ ബലമായി ചവിട്ടി

Entertainment1 week ago

പോൺ ഫിലിം ലോകത്തിന്റെ നിങ്ങളറിയാത്ത കഥകൾ

Entertainment1 month ago

യാഥാസ്ഥിതികരെ അലോസരപ്പെടുത്തിയേക്കാം, പക്ഷേ അത് ഒരിക്കലും അതിര് കവിയുന്നില്ല

Entertainment2 months ago

മലയാളചിത്രം ബിയോണ്ട് ദ സെവൻ സീസ്’ റിലീസിന് മുൻപ് തന്നെ ലോക റെക്കോർഡ് നേടി

Entertainment1 month ago

ഷഡ്ഡി മാത്രം ധരിച്ച്പൂക്കൾ കൊണ്ട് ശരീരം മറച്ചു അർദ്ധ നഗ്നയായി വീണ്ടും ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചു ഉർഫി

Entertainment4 weeks ago

തെറ്റ് തിരുത്തി ഭാര്യയിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുന്ന പുരുഷൻ ഉത്തമപുരുഷൻ ആണെന്ന് ‘നീന’ എന്ന വിജയ്ബാബു നായകനായ ലാൽജോസ് ചിത്രം സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്

Entertainment1 month ago

‘കെജിഎഫിന്റെ കൂടെ ചേട്ടന്റെ പടവും ഇറക്കണോ ?’ ചോദ്യത്തിന് പിഷാരടി നൽകിയ രസകരമായ മറുപടി

Entertainment2 months ago

കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ രണ്ടാംഭാഗത്തെ കുറിച്ച് നിർണ്ണായക വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തി വിജയ്ബാബു

Entertainment2 weeks ago

“മറ്റൊരു രജനികാന്തായി കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കാനാണ്‌ നിങ്ങൾക്ക്‌ താത്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം”, ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പ്

Entertainment22 mins ago

ടോവിനോ തോമസ്, ദർശന രാജേന്ദ്രൻ, ബേസിൽ ജോസഫ് ചിത്രം ഡിയർ ഫ്രണ്ട് ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയ്‌ലർ

Entertainment9 hours ago

വിക്രമിലെ താരാട്ട് ഈണത്തിലെ പാട്ട് വൈറലാകുന്നു

Entertainment11 hours ago

ധനുഷിന്റെ, 1600 കോടിയുടെ ഹോളിവുഡ് ചിത്രം ‘ദി ഗ്രെ മാൻ’ ട്രെയ്‌ലർ

inspiring story1 day ago

സ്ത്രീധനം ചോദിക്കുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യണം? പെൺകുട്ടികളുടെ കിടിലൻ മറുപടി

Entertainment1 day ago

മാര്‍വൽ സ്റ്റുഡിയോസിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ തോര്‍: ലൗ ആന്റ് തണ്ടര്‍ ട്രെയ്‌ലര്‍ പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment1 day ago

‘വിവാഹമോചിതയായ മകളാണ് മരിച്ച മകളെക്കാൾ നല്ലത്’, മ്യൂസിക്കൽ ആൽബം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു

Entertainment2 days ago

ടോവിനോ തോമസും കീർത്തി സുരേഷും പ്രധാനവേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന വാശിയിലെ ​ഗാനം റിലീസ് ചെയ്തു

Entertainment3 days ago

നിവിൻ പോളി നായകനായ ‘തുറമുഖം’ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ പുറത്തുവിട്ടു

Entertainment4 days ago

‘യഥാർഥ നായകൻമാർ എല്ലായിപ്പോഴും തനിച്ചാണ്’, മോഹൻലാൽ, ഷാജികൈലാസ് ചിത്രം എലോണിന്റെ ടീസർ

Entertainment4 days ago

ലാലേട്ടന്റെ അറുപത്തി രണ്ടാം ജന്മദിനത്തിന് മധു ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഗാനം

Entertainment5 days ago

ലുലു മാളിൽ കുട്ടികളോടൊപ്പം ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന മഞ്ജു വാര്യർ

Entertainment6 days ago

‘ഒരു നാളിതാ പുലരുന്നു മേലെ..’ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലെ ഊഷ്മളസ്നേഹവുമായി ജോൺ ലൂഥറിലെ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി

Advertisement