ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കായികയിനം ഇതാണോ?

208

fikirge_balon_futbolu1

ലോകത്തില്‍ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചതില്‍ ഏറ്റവും മികച്ചതും രസകരവുമായ കായികയിനം ഇതാണോ?.

ബാസ്ക്കറ്റ് ബോള്‍ കോര്‍ട്ടില്‍ ഫുഡ്ബോള്‍ കളിക്കുന്നു, അതും ഒരു ബലൂണിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട്.

ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കു.