ലോകത്തിലെ ചില തലതിരഞ്ഞ റോഡുകള്‍..!!!

133

ഈ ഗൂഗിള്‍ അങ്കിള്‍ നമ്മുക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും, ഗൂഗിള്‍ എര്‍ത്ത് എല്ലാം കാണിച്ചു തരും.. ഗൂഗിള്‍ എര്‍ത്ത് സന്ദര്‍ശിച്ചാല്‍ ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളുടെയും ആകാശകാഴ്ച നമ്മുക്ക് കാണാന്‍ സാധിക്കും.

പക്ഷെ ഈ ഗൂഗിള്‍ എര്‍ത്ത് വഴി കാണുമ്പോള്‍ ചില കാഴ്ചകള്‍ ഒക്കെ തലതിരിയും.. അങ്ങനെ തലതിരിഞ്ഞു പോയ ചില റോഡുകള്‍ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കു…

desktop 1412354765

desktop 1412354766

desktop 1412354767

desktop 1412354768

desktop 1412354769

desktop 1412354772

desktop 1412354773

desktop 1412354773 (1)

desktop 1412354775

desktop 1412354776

desktop 1412354777

desktop 1412354778

desktop 1412354779

desktop 1412354779 (1)

desktop 1412354781

desktop 1412354782

desktop 1412354783

desktop 1412354784