വിസയുടെ കാലാവധി പാസ്‌പോര്‍ട്ട് കാലാവധിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച നിയമം പ്രാബല്യത്തിലായി

246

Reisepass 01
വിദേശികളുടെ താമസ നിയമങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും പ്രത്യേകിച്ച് താമസ കാലാവധി പാസ്‌പോര്‍ട്ടിന്റെ കാലാവധിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വകുപ്പ് 15 നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി മേജര്‍ ഷെയ്ഖ് മസെര്‍ അല്‍ ജറ പറഞ്ഞു.

നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുണ്ടായ താമസം ഇത് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ന്യായീകരണമല്ലെന്നും,നിയമം പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുന്നതിനായി കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധിച്ചപ്പോള്‍ നിലവില്‍ താമസാനുമതിയുള്ള ധാരാളം വിദേശികളുടെ പാസ്‌പോര്‍ട്ടുകളുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.ഇത്തരം പാസ്‌പോര്‍ട്ട് കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളില്‍ അറിയിക്കാത്തവരുടെ നിയമലംഘനത്തിനുള്ള പിഴയുടെ തുകയറിയുവാനുള്ളവരുടെ ആകെ കുഴഞ്ഞുമറഞ്ഞ അവസ്ഥക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിസാ കാര്യങ്ങളുടെ വിഭാഗം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.

ഇത്തരക്കാര്‍ പഴയ പാസ്‌പോര്‍ട്ടിലെ വിവരങ്ങള്‍ പുതിയതിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനായി താമസകാര്യ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടണം. ഇതിനായി പാസ്‌പോര്‍ട്ട് കാലാവധി കഴിഞ്ഞാല്‍ 2 മാസത്തെ സമയം പിഴയീടാക്കുന്നതിനു മുമ്പായി നല്‍കുന്നതാണ്.

അതേ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് തന്നെയാണ് പുതുക്കുന്നതെങ്കില്‍ ആ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് റെസിഡന്‍സി വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതും അവിടെ നിന്ന് 2 മാസത്തെ കാലാവധി പാസ്‌പോര്‍ട്ട് കാലാവധി കഴിഞ്ഞാലുള്ള പിഴയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് അനുവദിക്കുന്നതുമാണ്.

പല വിദേശികളുടേയും താമസാനുമതി നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും പാസ്‌പോ?ട്ട് കാലാവധി കഴിഞ്ഞതായി കണ്ട സാഹചര്യത്തില്‍ അവര്‍ റെസിഡന്‍സി വിഭാഗങ്ങളിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളില്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക? സ്വീകരിക്കണം.അല്ലാത്തവര്‍ പിഴയടക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടാകും.ന്മ വിവരങ്ങള്‍ പുതുക്കാത്തവര്‍ക്ക് ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിനാര്‍ എന്ന നിരക്കില്‍ പരമാവധി 600 ദിനാര്‍പിഴയടക്കേണ്ടിവരു

കുവൈറ്റിനു പുറത്ത് പാസ്‌പോര്‍ട്ട് പുതുക്കിയവര്‍ രാജ്യത്ത് പ്രവേശിച്ചതിനു ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ റെസിഡന്‍സി വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവരങ്ങള്‍ പുതുക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കില്‍ പിഴയട്‌ക്കേണ്ടതായി വരും.

പുതിയ പാസ്‌പോര്‍ട്ടുമായി എത്തുന്ന വിദേശികള്‍ ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ റെസിഡന്‍സി കാര്യ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവരങ്ങള്‍ പുതുക്കേണ്ടതാണ്.