സംസാരിക്കുന്ന നായയും !

109

സംസാരിക്കുന്ന നായയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ നായ പുല്ലു പോലെ സംസാരിക്കും. പക്ഷെ സംസാരിക്കുന്നത് യൂട്യൂബിലൂടെ ആണെന്ന് മാത്രം. കണ്ടു നോക്കൂ.