11

ഏതു കാര്യത്തിനും മനുഷ്യന്‍ നോക്കുന്നത് അവനവന്‍റെ സുരക്ഷയാണ്. ചെറിയ കാര്യങ്ങള്‍ക്കു പോലും സുരക്ഷ നോക്കുന്ന മനുഷ്യര്‍ പക്ഷെ ചില വലിയ കാര്യങ്ങള്‍ വരുമ്പോള്‍ തീരെ സുരക്ഷബോധം കാണിക്കാറില്ല അത്തരം ചില കാര്യങ്ങള്‍ കണ്ടു നോക്കു. ചിത്രങ്ങളിലൂടെ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

adult image

Advertisements