സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡില്ലാത്ത കാലത്തെ ചില പരസ്യങ്ങള്‍…

185

Untitled-1

അക്കാലത്ത് സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡുകള്‍ ഇല്ലാത്തത് നന്നായി. ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ അക്കാലത്തെ പല പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെയും പരസ്യങ്ങള്‍ പുറം ലോകം കാണില്ലായിരുന്നു.

സ്ത്രീ സൗന്ദര്യത്തെ നിസ്സാരവല്‍കരിച്ചും ആണുങ്ങളൂടെയുള്‍പടെ ശരീരഭാഗങ്ങള്‍ തുറന്നുകട്ടിയുള്ള പരസ്യങ്ങള്‍ അക്കാലത്ത് സജീവമായിരുന്നുയെന്നത് ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സിഗരറ്റ് പരസ്യങ്ങളില്‍ കുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ വയ്ക്കുന്നതും എന്തിനു സാന്താ ക്ലോസ് വരെ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന പരസ്യ പോസ്റ്ററുകള്‍ പോലും ഒരു സിഗരറ്റ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.

ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കില്‍ സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് കത്രിക വച്ചെക്കാവുന്ന ചില “പഴകിയ” പരസ്യങ്ങള്‍ കാണു.

enhanced 4237 1414422659 36

enhanced 4833 1414419128 1

enhanced 8892 1414424456 13

enhanced 9506 1414420064 2

enhanced 15455 1414419712 7

enhanced 18988 1414418886 7

enhanced 24427 1414421109 30

enhanced buzz 2099 1414420961 4

enhanced buzz 5163 1414420490 17

enhanced buzz 8846 1414421326 19

enhanced buzz 8846 1414422857 30

enhanced buzz 8974 1414423119 28

enhanced buzz 12989 1414412552 5

enhanced buzz 15694 1414421633 9

enhanced buzz 18030 1414427403 13

enhanced buzz 27808 1414423900 26

enhanced buzz 27831 1414427818 20

enhanced buzz 27837 1414426364 11

enhanced buzz 27837 1414426718 17

enhanced buzz 29088 1414420260 4

enhanced buzz 30746 1414421954 19

grid cell 18389 1414430158 17