സ്ത്രീകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ജയിലാണോ സൗദി അറേബിയ? ഒരു ബിബിസി അന്വേഷണം !

    232

    സ്ത്രീകളുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജയില്‍ സൗദിയാണോ?  സൗദി മണ്ണില്‍ കാലെടുത്ത് കുത്തണമെങ്കില്‍ അത് ഏത് രാജ്യത്തില്‍ നിന്നുള്ള എത്ര വയസുള്ള സ്ത്രീയാണെങ്കിലും പര്‍ദ്ദ നിര്‍ബന്ധം..ഇവിടെ നിന്നും തുടങ്ങി സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തടഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന രാജ്യമാണോ സൗദി?

    സ്ത്രീകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ജയിലാണോ സൗദി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തേടുകയാണ് ബിബിസി…

    ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം…