മരടിലെ മുതലക്കണ്ണീർ; അഡ്വ: ജയശങ്കർ സംസാരിക്കുന്നു

392

മരടിലെ മുതലക്കണ്ണീർ; അഡ്വ: ജയശങ്കർ സംസാരിക്കുന്നു

മരടിലെ ഫ്‌ളാറ്റുകളിലെ ‘വേദനിക്കുന്ന കോടീശ്വരന്മാരുടെ ‘ വേദനയും അവരുടെ മുതലക്കണ്ണീർ തുടയ്ക്കാൻ വരിവരിയായി നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തെയും പൊളിച്ചെഴുതുന്നു. അഡ്വ. ജയശങ്കർ

Advertisements