ഒരു പെണ്ണ് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചപ്പോൾ അടിവസ്ത്രം നനഞ്ഞയാളാണ് അമിത്ഷാ

0
442

ഒരു പെണ്ണ് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചപ്പോൾ അടിവസ്ത്രം നനഞ്ഞയാളാണ് അമിത്ഷാ.അഡ്വ രശ്മിത രാമചന്ദ്രന്റെ തീപ്പൊരി പ്രസംഗം