പിള്ളേര് പൊളിച്ചു… മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ അങ്കമാലി ഡയറിസിലെ ഫൈറ്റ് സീൻ റീക്രീയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ

0
206

നെടുമങ്ങാട് ചെറുക്കൂർക്കോണത്തുള്ള ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ ചേർന്ന് മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ അങ്കമാലി ഡയറിസിലെ ഫൈറ്റ് സീൻ റീക്രീയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ..