കോവിഡ് 19 നു ചികിത്സ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് ! (video)

34

ചോദ്യം : കോവിഡ് 19 നു ചികിത്സ ഉണ്ടോ?
ഉത്തരം : ഉണ്ട്
Arun Mangalath ന്റെ വിവരണം

Advertisements