നിങ്ങള്‍ കണ്ടതില്‍ വെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരങ്ങളായ ചിത്രങ്ങള്‍ – വേള്‍ഡ് ഫോട്ടോഗ്രഫി മത്സരത്തിലെ ചില ചിത്രങ്ങള്‍..

0
551

article-2737009-20E07A1300000578-120_964x642

താഴെ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ നിങ്ങള്‍ ചോദിക്കും, ഇതൊക്കെ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ക്യാമറയില്‍ പകര്‍ത്തിയതാണോ എന്ന്. അത്രയും മനോഹരങ്ങളും, നമ്മള്‍ ഒരിക്കല്‍ പോലും കാണാത്തതുമായ ചില ചിത്രങ്ങളാണ് അവ. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഫോട്ടോഗ്രഫി മത്സരമായ വേള്‍ഡ് ഫോട്ടോഗ്രഫി മത്സരത്തിലേക്ക് അയച്ചുകിട്ടിയ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവ.

ഇതൊന്നു കണ്ടുനോക്കൂ..

article 2737009 20 E07 A3 B00000578 144 964x637

article 2737009 20 E07 A5 C00000578 341 964x636

article 2737009 20 E07 A6 B00000578 61 964x642

article 2737009 20 E07 A1300000578 120 964x642

article 2737009 20 E07 A3700000578 557 964x679

article 2737009 20 E07 A4600000578 103 964x643

article 2737009 20 E07 A7400000578 615 470x685

article 2737009 20 E07 A8000000578 803 964x642

article 2737009 20 E07 A8400000578 418 964x641

article 2737009 20 E07 A8900000578 54 964x640

article 2737009 20 E07 A9000000578 120 964x649

article 2737009 20 E07 A9800000578 142 964x635

article 2737009 20 E07 AA800000578 304 964x641

article 2737009 20 E07 B2 C00000578 697 964x626

article 2737009 20 E07 B3 C00000578 403 964x641

article 2737009 20 E07 B3800000578 300 964x713

article 2737009 20 E07 B4000000578 784 470x685

article 2737009 20 E07 B4400000578 261 964x641

article 2737009 20 E07 B5100000578 520 964x641

article 2737009 20 E07 B7400000578 889 964x644

article 2737009 20 E079 AC00000578 783 964x639

article 2737009 20 E079 B300000578 902 964x640

article 2737009 20 E079 BC00000578 734 470x701

article 2737009 20 E079 C000000578 510 964x645

article 2737009 20 E079 C800000578 621 964x693

article 2737009 20 E079 D400000578 620 964x731

article 2737009 20 E079 E400000578 825 964x643

article 2737009 20 E079 F100000578 294 964x640

article 2737009 20 E079 F900000578 664 964x641

article 2737009 20 E079 FD00000578 881 964x720