ബഹിരാകാശത്തു നിന്ന് (128000 അടി) ചാടിയ ഓസ്ട്രിയൻ ബഹിരാകാശയാത്രികൻ -യാഥാർഥ്യമെന്ത് ?

112
Baijuraj – ശാസ്ത്ര ലോകം
ബഹിരാകാശ കപ്പലിൽ നിന്ന് 128000 അടി ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ചാടിയ ഓസ്ട്രിയൻ ബഹിരാകാശയാത്രികൻ -ബഹിരാകാശ കപ്പലിൽ നിന്ന് 128000 അടി ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ചാടിയ ഓസ്ട്രിയൻ ബഹിരാകാശയാത്രികൻ 4 മിനിറ്റ് 5 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 1236 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് ഭൂമിയിലെത്തി. ഭൂമി വ്യക്തമായി കറങ്ങുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു.    എന്താണ് യാഥാർഥ്യം ?