ഏത് മതത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും ലോകജനസംഖ്യയുടെ മൃഗീയഭൂരിപക്ഷവും ആ വിശ്വാസത്തെ അംഗീകയ്ക്കാത്ത അവിശ്വാസികളാണ്

107
ലോകത്തിലെ ജനസംഖ്യയുടെ മതവിശ്വാസമനുസരിച്ചുള്ള വർഗീകരണം ഇപ്രകാരമാണ്.
Christian – 31.5%
Muslim – 23.2%
Unaffiliated – 16.3%
Hindu – 15.0%
Buddhist – 7.1%
Folk – 5.9%
Jewish – 0.2%
Other – 0.8%
ലോകത്തിലെ 31.5% ആളുകൾ ക്രിസ്തുമതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, അതായത് 100 – 31.5 = 68.5% ആളുകൾ ക്രിസ്തുമതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളൊന്നും പിൻതുടരുന്നില്ല. അതുപോലെ 23.2% ആളുകൾ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു.
100 – 23.2 = 76.8% ആളുകൾ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ കണ്ണിൽ അവിശ്വാസികളാണ് .അതേപോലെ ലോകത്തിലെ 100 – 15 = 85% ആളുകളും ഹിന്ദുമത സങ്കൽപങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നു.
മറ്റ് മതങ്ങളുടെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ.
16.3% ആളുകൾ എല്ലാ മതങ്ങളേയും പാടെ അവഗണിച്ചിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ജീവിച്ച് മരിക്കുന്നു.അതായത് ലോകത്തിലെ ഏത് മതത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും ലോകജനസംഖ്യയുടെ മൃഗീയഭൂരിപക്ഷവും അവിശ്വാസികളാണ്. അഥവാ, മതവിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏത് വലിയ മതവും ഒരു ന്യൂനപക്ഷമാണ്. മതം ഒരിക്കലും ഒന്നിനും ഒരു അളവുകോലാകരുത്.
കടപ്പാട് : Manoj Kumar Manu