ബിജെപി നേതാവ് ശോഭാസുരേന്ദ്രൻ കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ നാലിരട്ടി ഗ്യാസ് വിലവർദ്ധനവിൽ മഞ്ഞളടുക്കളയെ വേദിയാക്കി പ്രതിഷേധിക്കുന്നു..!

208
    ബിജെപി നേതാവ് ശോഭാസുരേന്ദ്രൻ കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ നാലിരട്ടി ഗ്യാസ് വിലവർദ്ധനവിൽ മഞ്ഞളടുക്കളയെ വേദിയാക്കി പ്രതിഷേധിക്കുന്നു..! പ്രതിഷേധങ്ങൾ പടരട്ടെ
ചെറുത്തുനില്പുകളുയരട്ടെ.      
Advertisements