“ജെസിബി അപ്പുറത്ത് എത്തുന്നതുവരെ ശ്വാസം നിലച്ചു പോയി”, എന്നാലും ഇതിന്റെ ഡ്രൈവറ് വല്ലാത്തൊരു പഹയൻ തന്നെ

341

“ജെസിബി അപ്പുറത്ത് എത്തുന്നതുവരെ ശ്വാസം നിലച്ചു പോയി”, എന്നാലും ഇതിന്റെ ഡ്രൈവറ് വല്ലാത്തൊരു പഹയൻ തന്നെ