54 വർഷം 250000 ബുള്ളറ്റുകൾ പണിതയാൾ

427

54 വർഷം 250000 ബുള്ളറ്റുകൾ പണിതയാൾ പുതിയ ബുള്ളറ്റിറങ്ങുമ്പോൾ കമ്പിനി അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നയാൾ മണിയണ്ണന്റെ കഥകേൾക്കാം