“ഈർകിൽ തുണ്ടുകൾകൊണ്ട് തീർത്ത താജ്മഹൽ”

1996 എനിക്ക് 14 വയസുള്ളപ്പോൾ എന്റെ അച്ഛൻ തുടങ്ങിയ കലാസൃഷ്ടി.. പൂർത്തീകരിച്ചത് എനിക്ക് 19 വയസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. ഈർകിൽതുണ്ടുകളുടെ എണ്ണം ഒരുമനുഷ്യന് എണ്ണിതിട്ടപെടുത്താൻ....

മരത്തിൽ നിന്നും കൊത്തിയെടുത്തത് സൂപ്പർ ബൈക്ക്, കലാകാരന്മാരുടെ അത്ഭുത പ്രകടനം

മരത്തിൽ നിന്നും കൊത്തിയെടുത്തത് സൂപ്പർ ബൈക്ക്, കലാകാരന്മാരുടെ അത്ഭുത പ്രകടനം

മരണം മുൻകൂട്ടി കണ്ട മനുഷ്യൻ

കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ടോംസാറ് തന്റെ മരണം മുൻകൂട്ടി കണ്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഒരു ഉൾവിളിയെന്നോണം എല്ലാ ദിവസവും 40നോടടുത്തു ഫുൾപേജുകൾ വരച്ചു തീർത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വീഴുന്നത്

Recent Posts