മലയാളം വാർത്താ വായനയിലെ ഒരു കൂട്ടം ചിരി കാഴ്ചകൾ

വാർത്ത വായിക്കുക എന്നത് വളരെയധികം പ്രാക്ടീസും അനുഭവസമ്പത്തും കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കുന്ന പ്രൊഫഷനാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്തു…

നമുക്ക് പഴയൊരു പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ട് കാണാം, ചിരിച്ചു മരിക്കല്ലേ …

നമുക്ക് പഴയൊരു പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ട് കാണാം, ചിരിച്ചു മരിക്കല്ലേ …