മൺസൂണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ ?

ജൂൺ മാസത്തിനോടടുത്ത്, സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം ഉത്തര അർദ്ധഗോളത്തിന്റെ മുകളിലാണ്. അതിന്റെ ഫലമായി ഈ പ്രദേശത്ത് ചൂട് വർദ്ധിക്കുകയും, ഇവിടത്തെ വായുമർദ്ദത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ മൂലം ഇൻ്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺവേർജൻസ് സോൺ മുകളിലേക്ക് വ്യതിചലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു