തുരുമ്പ് കളയുന്ന മരുന്നാണോ നിങ്ങള്‍ കുടിക്കുന്നത് ? കൊക്കകോളകുടിക്കും മുമ്പ് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കൂ

625

സാധാരണ തുരുമ്പ് ഒഴിവാക്കാന്‍ പെടുന്ന പാട് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ തുരുമ്പ് കളയുന്ന മിശ്രിതം നമ്മള്‍ പണം കൊടുത്ത് കുടിക്കാറുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാലോ. സംഗതി സത്യമാണ്. ഏത് വലിയ തുരുമ്പിനെയും കളയാന്‍ കഴിയുന്ന അത്ര ശക്തിയുള്ള രാസമിശ്രിതമാണ് കൊക്കക്കോള. ഇനിയും സംശയം ബാക്കിയാണോ ? എങ്കില്‍ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ…