കോവിഡ് വാക്‌സിനുകൾ ബോഡിയിൽ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ? ലളിതമായി രസകരമായി പറഞ്ഞുതരുന്നു

0
70

കോവിഡിന് എതിരെ പലതരം വാക്സിനുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ?

കോവിഡ് വാക്‌സിനുകൾ എങ്ങനാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നും അതിന്റെ മെക്കാനിസം എന്താണെന്നും വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞു തരുന്നു.