ചെക്കന്‍റെ ഒരു നേരംപോക്ക് !!! എന്നാല്‍ ഇതാണ് സാഹസികത..

124

 

ഈ റഷ്യക്കാരന്‍ പയ്യന്റെ ഓരോ വിനോദങ്ങളെ !!! പക്ഷെ കാണുന്നവര്‍ക്ക് ശ്വാസം അടക്കിപ്പിടിച്ചല്ലാതെ കാണാന്‍ പറ്റില്ല തീര്‍ച്ച .

കാണാന്‍ വിട്ടുപോകരുത് ഈ സാഹസികത …