മീനികൾ ഉറങ്ങാറുണ്ടോ ?

133

Baijuraj

മീനികൾ ഉറങ്ങാറുണ്ടോ ?

yes.. മീനുകളും ഉറങ്ങാറുണ്ട്. മത്സ്യത്തിന് കണ്പോളകളില്ലാത്തതിനാൽ കണ്ണുതുറന്ന് ഉറങ്ങുന്നു. ചെടിയുടെ മറവിലോ, മുങ്ങിപ്പോയ വിറകിന് സമീപമോ, കല്ലുകൾക്കിടയിലേക്കോ, അഭയകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അവർ പലപ്പോഴും പിൻവലിയുന്നു. അക്വേറിയത്തിൽ ചിലവ അക്വേറിയത്തിന്റെ അടിയിൽ താമസിക്കുന്നു. ചില സ്പീഷിസുകൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ സ്വയം മണ്ണിൽ പൂണ്ട് കിടക്കുന്നു.

ജീവികളുടെ ശാരീരത്തിന്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് ഉറക്കം പ്രധാനമാണ്. മത്സങ്ങൾക്കും.എന്നാൽ.. എല്ലാ മത്സ്യങ്ങളും ഒരേ രീതിയിൽ അല്ല ഉറങ്ങുന്നതു. അവയുടെ ഉറക്കരീതി സ്പീഷിസുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ.. അവയുടെ പരിസ്ഥിതിയുമായും ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

How to Take Care of a Goldfish | PetMDഉദാഹരണത്തിന്.. അന്ധനായ മെക്സിക്കൻ കേവ്ഫിഷിന്റെ കാര്യം നോക്കാം.ഒരു ദിവസം 2 മണിക്കൂർ മാത്രം ഉറങ്ങുന്നതിലൂടെ ഈ മത്സ്യത്തിന് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. അവരുടെ ഉറക്ക രീതി ഭക്ഷണ ലഭ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഗവേഷകർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം സമൃദ്ധമായിരിക്കുമ്പോൾ, മഴക്കാലത്ത്, അവർ കൂടുതൽ സമയവും ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ.. വേനൽക്കാലം ആരംഭിക്കുകയും ഭക്ഷണം കുറയുകയും ചെയ്താൽ, വരാനിരിക്കുന്ന ആർദ്ര സീസണിൽ ഊർജം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗമായി അവരുടെ ഉറക്കത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം വർധിപ്പിക്കും.മറുവശത്ത്.. ഡോൾഫിനും, തിമിംഗലവും ഉറങ്ങുന്നതിനു വ്യത്യസ്ത രീതികളാണ് അവലംബിക്കുന്നത്.

അവ നമ്മളെപ്പോലെ വായു ശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. കൂടാതെ അവർ സ്വമേധയാ ശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. അതായത് ഡോള്ഫിനുകൾക്കു പത്തു പതിനഞ്ചു മിനിറ്റു വരെ ശ്വാസം പിടിച്ചു വയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ വെള്ളത്തിന് മുകൾ നിരപ്പിൽ വരുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി ശ്വസിക്കും. അതിനാൽ ഡോൾഫിന് മറ്റ് മത്സ്യങ്ങളെപ്പോലെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല, കാരണം ജലത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ അവർക്കു ഇടയ്ക്കിടെ വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ അവർ ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായും ഉറങ്ങുന്നില്ല. പകരം.. ഒരേ സമയം തലച്ചോറിന്റെ പകുതി മാത്രമേ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കൂ. വലത് അർദ്ധഗോളത്തിൽ സ്‌നൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ശ്വസനം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇടത് വശത്ത് ഉണർന്നിരിക്കും. ഒരു മണിക്കൂറോ അതിൽ കൂടുതലോ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരീരത്തിന്റെ മറുവശത്തേക്ക് മാറും. തലച്ചോറിന്റെ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം ശരീരത്തിന്റെ പകുതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാൽ ഒരേ സമയം നീന്താനും ഉറങ്ങാനും ഈ സംവിധാനം അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. തങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എന്തിനെയും കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് പ്രക്രിയയിൽ ഒരു കണ്ണ് തുറന്നിടാനും ഇത് അവരെ പ്രാപതരാക്കും .