കരയും വെള്ളവും പോലെ (കവിത)

387

കവിത
കരയും വെള്ളവും പോലെ

 Durga Prasad Budhanoor

കരയുംവെള്ളവും പണ്ടേ –
വിടചൊല്ലിപ്പിരിഞ്ഞവർ.
ആദികാലത്തിലന്യോന്യം
പ്രേമിച്ചൊന്നായ്ക്കഴിഞ്ഞവർ.

പുണരും വേലിയേറ്റത്താ-
ലിരുകൈയ്യുകൾ കോർത്തവർ.
പിണങ്ങുമ്പോഴകലുന്നു,
പിന്നിലേക്കു പരസ്പരം.

നഖരത്തിരയാൽ മണ്ണിൻ
നെഞ്ചുകീറുമിടയ്ക്കിടെ;
വെൺനുരച്ചേലയാലൊപ്പി
മുറിവാറ്റിയുണക്കിടും.

കരയും വെള്ളവും തമ്മിൽ
കണ്ടാലേ കലിയെങ്കിലും..
അവർക്കുള്ളിലനുരാഗം –
ആരും കാണാതെയിപ്പൊഴും.

കടലാഴങ്ങളിൽ കാണാം
കരയേറ്റം രഹസ്യമായ്.
കരതൻ ഹൃദയച്ചെപ്പിൽ
കടലിന്നീർപ്പമിപ്പൊഴും…

ദുർഗ്ഗാ പ്രസാദ്