ഏതൊരു വളര്‍ന്നു വരുന്ന സിഇഓമാരും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ചില സിനിമകള്‍ !

487

b

ഒരു കമ്പനിയുടെ സിഇഓ ആകുവാന്‍ ഏതെങ്കിലും സിനിമ കാണേണ്ടതുണ്ടോ? അങ്ങിനെ ആരും പറയില്ല. കാരണം മാനേജ്മെന്റ് കഴിവാണ് അതിനു പ്രധാനമായും വേണ്ടത്. എന്നാല്‍ ഈ സിനിമകള്‍ കണ്ടാല്‍ ഒരു തരിയെങ്കിലും നിങ്ങളില്‍ ഒരു ആവേശം ഉണ്ടാക്കുമെങ്കില്‍ ഞാന്‍ കൃതാര്‍ത്ഥനായി. ബോളിവുഡ്, ഹോളിവുഡ് സിനിമകളുടെ ഒരു ശേഖരം ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്‌.

Lagaan: Make the best out of the resources you have

Patton : Think radical. Dont live by the rule book

Money Ball

Udaan : The importance of self-realisation (Life is too short to live someone else s dream)

Pirates of Silicon Valley: Persistence can take you to the top of the world and at times can be your undoing.

Rocket Singh : Relentless optimism and penchant for dreaming is key to realizing your dream

Jerry Maguire: It’s all about the journey

Chak De India: All individuals in a team have their own way of working. Respect that and make it work in your favour

Forrest Gump: Never ever give up

Sholay: Teamwork can conquer the odds

Shawshank Redemption: When hope wins over fear

Satyakam: The tension between idealism and the reality of compromise

Invictus: A movie that cured discrimination, even if it was for a few hours

Swades : Follow your heart, its not always about the money

The Secret Life of Walter Mitty