ഒന്നാംറാങ്ക് മേടിച്ചിട്ടും മകൾക്കു കേരളത്തിൽ ജോലിയില്ല സങ്കടത്തോടെ കാനഡയിലേക്ക് അയച്ചു

745

Zacharia Ponkunnam എഴുതുന്നു

 

ഒടുവിൽ ഞങ്ങളുടെ സാറാ ..ഇതാ ക്യാനഡയിലേക്ക്. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കണമെന്ന് അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു. ഞങ്ങളും
ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷേ:വെറുതെ ജീവിക്കാൻ ആവില്ലല്ലോ. ഒരു നല്ല ജോലി ഇക്കാലത്ത് ആവശ്യമാണ്. അവൾ നന്നായി പഠിച്ചു.
പഠനത്തിൽ നന്നായി അദ്ധ്വാനിച്ചു. നല്ല റിസൽട്ട് ലഭിച്ചു. English Lit..BA MG.university Ist Rank MA. Kerala university, Ist Rank.NET .
പക്ഷേ: ഇവിടെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിനും ഈ ഉന്നത വിജയം നേടിയ കുട്ടിയെ വേണ്ട. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് പണമാണ്.
പണം. അതും ലക്ഷങ്ങൾ .ഒരു കോളജ് അദ്ധ്യാപക നിയമനത്തിന് ചോദിക്കുന്ന ലക്ഷങ്ങൾ സാധാരണക്കാരന് താങ്ങാനാവില്ല.

ഒരു പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയോടും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളോടും ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉണ്ട്. ദയവു ചെയ്ത് ഈ റാങ്ക്
കൊടുക്കുന്ന രീതി അങ്ങ് നിർത്തി കളയു. എന്തിനാണ് കുട്ടി കൾക്ക് വെറുതെ ആശ കൊടുക്കുന്നത്? എന്റെ മകൾ റാങ്കിനു വേണ്ടി
പഠിച്ചതല്ല പഠിച്ചപ്പോൾ റാങ്ക് കിട്ടി പോയതാണ്. അത് കിട്ടുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ സ്വാഭാവികമായും വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു ജോലിക്ക് പ്രഥമ പരിഗണന കിട്ടുമല്ലോ എന്ന്. പക്ഷേ ദു:ഖമുണ്ട് ഇന്ന് പ്രഥമ പരിഗണന ഞാൻ എത്ര തുക നിയമനത്തിന് കൊടുക്കും എന്നതാണ്. പഠനവും, കഴിവും പഠിപ്പിക്കാനുള്ള താൽപര്യവും ആർക്ക്, ഏത് മാനേജ്മെന്റിന് വേണം? അങ്ങിനെ ഒരു താൽപര്യം
ഏതെങ്കിലും കോളജിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടി കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം ,കാത്തിരുന്ന് ഒടുവിൽ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് അഭയം തേടി
പോകേണ്ടി വരില്ലായി രുന്നു.ബഹു .വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉണ്ട്. ഏത് വിഷയത്തിലും ഒന്നും രണ്ടും റാങ്ക് നേടുന്ന കുട്ടികളെ എത്രയും വേഗംഅവരുടെ പ0നത്തിന് യോഗ്യമായ തസ്തികകളിൽ കാലതാമസം കൂടാതെ നിയമിച്ച് അവരിൽ ഉള്ള കഴിവുകളെ ഇന്നാട്ടിലെ തലമുറകൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കണം. ഒരു അപേക്ഷയാണ്.

Advertisements