അമിതസ്നേഹം കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ നൽകുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

396

Gopinath Muthukad

അമിതസ്നേഹം കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ നൽകുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുമ്പോൾ ബുദ്ധിമാന്ദ്യം സംഭവിച്ചവരായോ ക്രിമിനലുകൾ ആയോ കാണാൻ നിങ്ങൾ ആഗഹിക്കുന്നുണ്ടോ ?