Haris aboo

ഹേയ്‌ …ബംഗാളി…!!! ഈ വിളി നിങ്ങള്‍ കേട്ടിരിക്കും. ഒരു പക്ഷെ ഇത്‌ വായിക്കുന്ന നിങ്ങള്‍ തന്നെ പലതവണ വിളിച്ചട്ടുണ്ടാകും. “ഇവനേതാടാ..ബംഗാളിയോ…? ” ഇതും നിങ്ങള്‍ കേട്ടട്ടുണ്ടാകും. ചിലപ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ കൂട്ട്‌കാരനെ വിളിച്ചട്ടുണ്ടാകും. ഇപ്പോള്‍ നിന്നെ കാണാന്‍ അസ്സല്‌ ബംഗാളിയെ പോലുണ്ട്‌. ഈ വാക്കും ഇപ്പോള്‍ കേരളത്തില്‍ ഒരു പരിഹാസ ചുവയോട്‌ കേള്‍ക്കാറുള്ളതാണ്‌.എന്നാല്‍ ഇനി പരിഹസിക്കുമ്പോള്‍ ഓർക്കണം മലയാളിക്ക്‌ ബംഗാളിയുമായ്‌ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ബന്ധമുണ്ട്‌. നൂറ്റാണ്ട്‌മുമ്പ്‌ ബംഗാളി കേരളനാട്ടില്‍ വന്ന്‌ കുടിയേറിപാർത്തട്ടുണ്ട്‌ എന്ന്‌ ചരിത്രം പറയുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ അങ്ങേ അറ്റത്ത്‌ കിടക്കുന്ന ബംഗാളി എങ്ങെനെയാണ്‌ ഇങ്ങേ അറ്റത്ത്‌ കിടക്കുന്ന കേരളത്തില്‍ ഇന്നത്തെ അത്രയും യാത്ര സൗകര്യം ഇല്ലാതെ എത്തിപ്പെട്ടത്‌…? അത്‌ പറയാം. അതിന്‌ മുമ്പ്‌ ബംഗാളിയെ ഒന്ന്‌ സൂക്ഷിച്ച്‌ നോക്കിയേ മലയാളിയുടെ “”ചായ” കാച്ചിയത് എവിടെയോ ഇല്ലേ…? ഉണ്ട്‌.

തൊട്ടടുത്ത്‌ കിടക്കുന്ന തമിഴനെക്കാളും മലയാളിക്ക്‌ സാമ്യം ദൂരെയുള്ള ബംഗാളിയോടാണ്‌..പക്ഷെ ഭാഷപരമായ്‌ ബംഗാളി്‌യുടെ ഭാഷ ഇന്തോയൂറോപ്യന്‍ കുടുംബത്തില്‍ പെട്ടതാണ്‌. മലയാള ഭാഷ തമിഴ്‌ ദ്രാവിഡ കുടംബത്തില്‍ നിന്നുള്ളതാണ്‌. പക്ഷെ നരവംശശാസത്രപരമായി നോക്കുമ്പോള്‍ ബം്‌ഗാളിയും , മലയാളിയും തീരെ പ്രതീക്ഷി്‌ക്കാത്ത സാമ്യം ആണ്‌.നൂറ്റാണ്ട്‌കള്‍ക്ക്‌ മുമ്പ്‌, ഒരു പക്ഷെ ആയിരം വർഷം മു്‌മ്പ്‌ ആയിരിക്കാം ബംഗാളികളുടെ കുടിയേറ്റം കേരളത്തില്‍ നടന്നിട്ടുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യത

ബംഗാളി വന്നത്‌ ശ്രീലങ്കയില്‍ നിന്നാണ്‌. ശ്രീലങ്കയല്‍ നിന്നോ…? അതെങ്ങെനെ..? അതിന്‌ കാരണം ബുദ്ധമതമാണ്‌. ബംഗാളില്‍ നി്‌ന്ന്‌ ബുദ്ധമതച്രരണത്തിന്‌ ബംഗാളില്‍ നിന്ന്‌ ധാരളം ബംഗാളികള്‍ ശ്രിലങ്കയില്‍ കുടിയേറി പാർത്തട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതേ ബംഗാളികള്‍ ബുദ്ധമതപ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായ്‌ കേരളത്തിലും എത്തിയട്ടുണ്ട്‌. ശ്രീലങ്കയില്‍ നിന്ന്‌ കുടിയേറിപാർത്തവരാണ്‌ “”ഈഴവർ” എന്ന്‌ ചരിത്രകാരന്‍മ്മാർ പലപ്പോഴായ്‌ പറഞ്ഞ്‌ വെച്ചട്ടുണ്ട്‌ എന്നതും കൂട്ടിവായിക്കണം. ഇനി മലയാളിയും ബംഗാളിയും തമ്മിലുള്ള രസകരമായ ബന്ധം നമ്മുക്ക്‌ ഒന്ന്‌ പരിശോധിക്കാം.ആദ്യം ഭൂപ്രക്യതി നോക്കാം.കേരളത്തിലെയും , ഭൂ പ്രക്യതി ഒരുപോലെയാണ്‌ കോസറ്റല്‍ പ്രദേശമാണ്‌. കേരളത്തിന്‌ അറേബ്യന്‍ സീ ആണങ്കില്‍ ബംഗാളിന്‌ ബേ ഓഫ്‌ ബംഗാള്‍ ആണ്‌. മലയാളിക്ക്‌ മൂന്നാർ തണുത്തപ്രദേശവും ഉയർന്ന സ്ഥലവും തേയില ഉല്‍പ്പാദന സ്ഥലവും ഉണ്ടങ്കില്‍ ബംഗാളിന്‌ മൂന്നാറിന്‌ പകരം ഡാർജിലിങ്ങ്‌ ഉണ്ട്‌.

തേയിലയാണ്‌ പ്രധാന ക്യഷി .കാലവസ്ഥയും ഏതാണ്ട്‌ ഒരു പോലെയാണ്‌.ഭക്ഷണം മലയാളിയും, ബംഗാളിയും ചോറാണ്‌ കൂടുതലും കഴി്‌ക്കുന്നത്‌ മീന്‍ മലയാളിയുടെയും , ബംഗാളിയുടെയും ഇഷട വിഭവമാണ്‌ പരിപ്പ്‌ , ചപ്പാത്തി അതും മലയാളി കഴിക്കുന്ന വിഭവമാണ്‌.ബംഗാളി സിനിമയാണ്‌ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല സിനിമകള്‍ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമായി വിലയിരുത്തുന്നത്‌.അതേ പാരമ്പര്യം തന്നെയാണ്‌.കേരളത്തിഌം പറയാഌള്ളത്‌.മലയാളികള്‍ ഇന്നും നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന (സിനിമ പ്രേമികള്‍)പഥേർ പാഞ്ചാലി പോലുള്ള സിനിമകള്‍ ബം്‌ഗാളില്‍ നിന്നുള്ളതാണ്‌. സത്യജിത്ത്‌ റേ എന്ന്‌ കേട്ടാല്‍ സിനിമയെ ഗൗരവമായ്‌ ഇടുക്കുന്ന മലയാളിയും ഒന്ന്‌ എഴുന്നേറ്റ്‌ കൈയ്യടിക്കും.ഇവരുടെ കൂടെ മലയാളത്തിന്റെ അരവിന്ദന്റെയും അടൂർ ഗോപാലക്യഷണന്റെയും പേരും മലയാളി സ്‌മരിക്കും..!!

ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട്‌ കമ്മ്യൂണിസറ്റ്‌ ബന്ധം ആഴത്തിലുള്ള രണ്ട്‌ സംസ്ഥാനമാണ്‌ കേരളവും ബംഗാളും ശക്‌തരായ കമ്മ്യൂണിസറ്റ്‌ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ഈ രണ്ട്‌ സംസ്ഥാനത്ത്‌ നിന്നുള്ളവരാണ്‌. ബംഗാളിലെ കവിത , സാഹിത്യ മേഖല പ്രശസ്ഥമാണ്‌.കേരളത്തിലെ ഈ മേഖലയും പ്രശസ്ഥമാണ്‌. ആത്‌മീയം ഇടുക്കുകയാണങ്കില്‍ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട്‌ പ്രസിദ്ധരായ ആത്‌മീയ ഗുരുക്കളെ സംഭാവന ചെയ്യ്‌തതും ഇതേ സംസ്ഥനങ്ങള്‍ ആണ്‌.ആദിശങ്കരന്‍ ജനിച്ചത്‌ കേരളത്തിലാണങ്കില്‍ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ ജനിച്ചത്‌ ബംഗാളിലാണ്‌. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇന്ത്യയില്‍ ഉറുദു സംസാരിക്കാത്ത മുസ്ലീംങ്ങള്‍ ഉള്ളത്‌ ഒന്ന്‌ കേരളത്തിലുംരണ്ട്‌ ബംഗാളിലും ആണ്‌.

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ യുക്‌തിവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ ഉള്ളതും കേരളത്തിലും , ബംഗാളിലുമാണ്‌. മലയാളിക്ക്‌ മനോഹരമായ പാട്ടുകള്‍ സമ്മാനിച്ച്‌കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശസ്ഥ പിന്നണിഗായിക ശ്രേയ ഘോഷ്‌ ബംഗാളിയാണ്‌. മലയാളി സത്രീയും , ബംഗളി സത്രീകളും സാരി ഉടുക്കുന്നത്‌ ഒരുപോലെയാണ്‌.ബംഗാളില്‍ നിന്നാണ്‌ കേരളത്തിന്‌ സാരി കിട്ടിയത്‌ എ്‌ന്ന്‌ ചരിത്രകാരന്‍മ്മാർ നേരത്തെ കണ്ടത്തിയ കാര്യമാണ്‌.ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ സുന്ദരികളായി പ്രഫഷണല്‍സ്‌ പറയുന്നത്‌ മലയാളി പെണ്‍കുട്ടികളെയും ബംഗാളി പെണ്‍കുട്ടിയെയും ആണ്‌.മലയാളി ഗള്‍ഫ്‌ നാട്ടിലോ മറ്റ്‌ പുറം രാജ്യത്ത്‌ ചെന്നാലോ അസ്സല്‍ ബംഗാളിയാണ്‌..എന്ത്‌ പണിയും ഇടുക്കും…!!!

ഏറ്റവും സാമ്യം ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട്‌ ഫുട്ട്‌ബോള്‍ ഭ്രാന്തന്‍മ്മാരാണ്‌ ബംഗാളിയും, മലയാളിയും…ഇന്ത്യയില്‍ ക്രിക്രറ്റിനെയും, ഫുട്ട്‌ബോളിനെയും ഒരുപോലെ ഇഷടപ്പെടുകയും അതോടപ്പം ക്രിക്രറ്റിനെയും ആരാധിക്കുന്ന രണ്ട്‌ ജനതയെ ഇന്ത്യയില്‍ ഉള്ളു.ബംഗാളിക്ക്‌ ഗാംഗുലി ഓപ്പണിം ബാറ്റ്‌സ്‌മ്മാമാനയ്‌ വന്നപ്പോള്‍
അജയ്‌ ജഡേജ (ആലപ്പുഴ) ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പണർ ആയട്ടുണ്ട്‌.അത്‌ മലയാളിയും, ബംഗാളിയുമാണ്‌..ഇന്ത്യയില്‍ അടിപൊളിയായി ലുങ്കി ഉടുത്ത്‌ നടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗവും ഇവർതന്നെയാണ്‌..എന്തിനേറെ പറയുന്നു, ബംഗാളി ഫുട്ട്‌ബോള്‍ ക്ലബ്ബായ മോഹന്‍ ബഗാനെ മലയാളി നെഞ്ചേറ്റിയ പോലെ ഇന്ത്യയില്‍ ആര്‌ സനേഹിച്ച്‌ കാണും..!?? ഇന്ത്യയില്‍ ബ്രസീല്‍ , അർജന്റീന ഫാന്‍സ്‌ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉള്ളത്‌ കേരളത്തിലും , ബംഗാളിലുമാണ്‌..

ഇനി മലയാളി സുഹ്രത്തിനെ കളിയാക്കാനായി നീ അസ്സല്‌ ബംഗാളിയെ പോലെയിരിക്കുന്നു എന്ന്‌ പറയുമ്പോള്‍ ഓർക്കുക..ബംഗാളി മലയാളി ബന്ധം കേരളത്തിലുണ്ടന്ന്‌…!! ബംഗാളി മലയാളി ഈ പേര്‌
ഈ സാമ്യങ്ങള്‍ എങ്ങെനെ ഒത്ത്‌വന്നു…!!! കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ചരിത്രകാരന്‍മ്മാർ ഈ വിഷയത്തില്‍ നട്‌ത്തിയാല്‍ പല അറിയപ്പെടാത്ത ചരിത്രവും പുറത്ത്‌വരും….മലയാളി , ബംഗാളി ഭായ്‌..ഭായ്‌..!!! ഒരു ചെറിയൊരു ചേദ്യംതാഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം മലയാളിയുടെതോ ,ബംഗാളിയുടേതോ..?

**

 

You May Also Like

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ കടല്‍ പക്ഷി ഏത് ?

12 മുതൽ 40 വയസ്സ് വരെയാണ് സാധാരണയായി ആൽബട്രോസുകളുടെ ജീവിത ദൈർഘ്യമെ ങ്കിലും വിസ്ഡത്തിന് 69 വയസ്സുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.വിസ്ഡം എന്നു വിളിപ്പേരുള്ള ലേയ്സന്‍ ആല്‍ബട്രോസ് ഗണത്തിൽ പെട്ട കടല്‍ പക്ഷി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ കടല്‍ പക്ഷിയായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്

ആദ്യ മനുഷ്യന്‍ ഹോമോ നലേഡി

ആദ്യ മനുഷ്യന്‍ ഹോമോ നലേഡി Sabu Jose 2013 സെപ്തംബര്‍ 13 നാണ് റിക്ക് ഹണ്ടര്‍,…

കേരളത്തില്‍ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പഴയ ലിഖിതം ഏതാണ്?

ഇന്നത്തെ വയനാട് ജില്ലയിലെ എടക്കല്‍ ഗുഹയില്‍ കാണുന്ന ശിലാലിഖിതങ്ങളില്‍  നിന്നാണ് കേരളീയരുടെ എഴുത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത്

വൈഫൈ മോഡം ഉള്ളവരുടെ ധാരണ ഒരു പാസ്സ്‌വേർഡ്‌ സെറ്റ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാമായി എന്നല്ലേ ? സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണികിട്ടുമേ …

വൈഫൈ സുരക്ഷാമാർഗ്ഗങ്ങൾ അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി സ്വന്തമായി ഒരു വൈഫൈ മോഡം ഉള്ള പല…