ഭൂമിയിലെ അഗാധ ഗര്‍ത്തങ്ങളുടെ മനോഹര ദൃശ്യങ്ങള്‍

220

Mirny_Diamond_Mine_hole_2

ഭൂമിയില്‍ പ്രകൃത്യാ ഉള്ളതും ഖനികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനായി മനുഷ്യനിര്‍മ്മിതമായതുമായ വലിയ ഗര്‍ത്തങ്ങളുടെ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങളാണിവ. ഒന്നു കണ്ടു നോക്കൂ

Mirny Diamond Mine of Siberia

Mirny_Diamond_Mine_hole_1

Mirny_Diamond_Mine_hole_2

Great Blue Hole – Belize

Great Blue Hole Belize_1

Great Blue Hole Belize_2

Burning Gates of Turkmenistan

Burning_Gates_of_Turkmenistan_1

Burning_Gates_of_Turkmenistan_2

Kimberley Big Hole –  South Africa

kimberley-big-hole_1

kimberley-big-hole_2

Bingham Canyon Mine – Utah

Glory Hole in Monticello Dam California

Diavik Diamond Mine – Canada

Guatemala Sinkhole

Udachnaya Pipe – Russia

Udachnaya_Pipe_hole_1

Udachnaya_Pipe_hole_2

Advertisements