പൊങ്കാലയിടാൻ വരല്ലേ, ഈ യുവതിയുടെ സംശയം ഒന്ന് തീർത്തുകൊടുക്കണേ…

213

പൊങ്കാലയിടാൻ വരല്ലേ , ഈ യുവതിയുടെ സംശയം ഒന്ന് തീർത്തുകൊടുക്കണേ. തികച്ചും ന്യായമായ സംശയം തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വൈറലായ ഒരു സംശയം എന്നും പറയാം. വളരെ ആശങ്കയോടെയാണ് പാവം ചോദിക്കുന്നത് . ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഹെൽപ്പൂ പ്ലീസ് .