കാറിന്‍റെ ഹെഡ് ലൈറ്റിന് പ്രകാശം കുറവാണോ ?

440

Who-says-Pinterest-is-just-for-ladies-Here-is-a-great-pin-for-the-man-in-your-life.-With-Fathers-Day-fast-approaching-why-not-clean-his-car-headlights-With-just-one-ingredient-and-very-little-elbow-greas

കാറുകള്‍ പഴയതാകുമ്പോള്‍ ഹെഡ് ലൈറ്റിന്റെ പ്രകശം കുറയുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാല്‍ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയില്‍ ഹെഡ് ലൈറ്റുകള്‍ വൃത്തിയാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയണമെങ്കില്‍ വീഡിയോ കാണൂ …