ഇങ്ങനെ ആളുകളെ പറ്റിച്ചു ജീവിക്കാതെ പണിയെടുത്തു ജീവിച്ചൂടെ ഹോമിയോക്കാരെ (video)

131

ഇങ്ങനെ ആളുകളെ പറ്റിച്ചു ജീവിക്കാതെ പണിയെടുത്തു ജീവിച്ചൂടെ ഹോമിയോക്കാരെ..
മുൻ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ ആരിഫ് ഹുസൈനും പ്രൊഫസർ രവിചന്ദ്രൻ സി യും മുഖാമുഖം സംസാരിക്കുന്നു..ഗോ കൊറോണ ഗോ