ഇച്ചിരി പേടിപ്പിക്കാൻ ഇമ്മാതിരി ഐറ്റങ്ങൾ വരട്ടെ

0
128

സത്യത്തിൽ മലയാളം ഷോർട്ട്ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ Horror content ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ കുറവാണോ ? ഇച്ചിരി പേടിപ്പിക്കാൻ ഇമ്മാതിരി ഐറ്റങ്ങൾ വരട്ടെ , കാണാം ഹൊറർ ഷോർട്ട് ഫിലിം -ജിയ