കത്രീന കൈഫിന്റെ അപൂര്‍വ്വ കുടുംബ ചിത്രങ്ങള്‍

253

1

കത്രീന കൈഫിന് എത്ര സഹോദരിസഹോദരന്മാര്‍ ഉണ്ടെന്ന്‍ അറിയാമോ? 6 സഹോദരിമാരും ഒരു സഹോദരനും ആണ് കത്രീന കൈഫിനുള്ളത്. അമ്മയുടെ പേര് സൂസന്ന ടര്‍ക്കോട്ട്. തന്റെ കുടുംബവുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലര്‍ത്തുന്ന കത്രീനയുടെ കുടുംബവുമൊത്തുള്ള ചില നിമിഷങ്ങള്‍ നമ്മളിവിടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുന്നു.

1
സഹോദരിമാരുടെ കൂടെ
സഹോദരിമാരുടെ കൂടെ
സഹോദരിമാരുടെ കൂടെ

1

1

1

1

1

1

1

മാതാപിതാക്കളോടും സഹോദരങ്ങളോടും ഒപ്പം
മാതാപിതാക്കളോടും സഹോദരങ്ങളോടും ഒപ്പം