അന്നന്നുള്ള അന്നം കേരളം തരുമ്പോൾ നാളത്തേക്കുള്ളത് കേന്ദ്രം തരുന്നു

69

KJ Jecob

അന്നന്നുള്ള അന്നം കേരളം തരുമ്പോൾ നാളത്തേക്കുള്ളത് കേന്ദ്രം തരുന്നു.. അതാണ് ഭാരതം. ഒരാളും പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരില്ല.  കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും ഉറപ്പ്. ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് .എൺപതുകോടി ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ അഞ്ചുകിലോ വച്ചു കൊടുക്കുന്ന ധാന്യം അടുത്ത മൂന്നുമാസത്തേക്കു പത്തുകിലോയാക്കും, ഒരു കിലോ പയറും. കൃഷിക്കാർക്ക് വര്ഷം കൊടുക്കുന്ന ആറായിരം രൂപയിൽ രണ്ടായിരം രൂപ ഉടനെ കൊടുക്കും. എട്ടരക്കോടി കർഷകർക്ക് ഗുണം ലഭിക്കും.ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ ദിവസക്കൂലി 182 രൂപയിൽ നിന്ന് 202 രൂപയാക്കി. അഞ്ചു കോടി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഗുണം ലഭിക്കും.സീനിയർ സിറ്റിസൺസ്, വിധവകൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ: 1000 രൂപ അടുത്ത മൂന്നു മാസത്തിനകം രണ്ടു ഗഡുക്കളായി. മൂന്നുകോടി ആളുകൾക്ക്.ജൻധൻ അകൗണ്ടുള്ള ഇരുപതുകോടി സ്ത്രീകൾക്ക് അടുത്ത മൂന്നുമാസം അഞ്ഞൂറ് രൂപവച്ചു കിട്ടും.63 ലക്ഷം സ്ത്രീ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് പത്തുലക്ഷം വരെ ഈടില്ലാത്ത വായ്‌പ്പാ ഇരുപതു ലക്ഷമാക്കി.എട്ടരക്കോടി കുടുംബങ്ങൾക്ക് മൂന്നുമാസത്തേക്കു സൗജന്യ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ. ചെറുകിട വ്യവസായ സ്‌ഥാപനങ്ങളിലെ പതിനയ്യായിരം രൂപ വരെ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ പ്രൊവിഡൻറ് ഫണ്ട് തുക അടുത്ത മൂന്നുമാസത്തേക്ക് സർക്കാർ അടയ്ക്കും. നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളികൾക്കു പ്രത്യേക ഫണ്ടിൽനിന്ന് സഹായം നല്കാൻ സംസ്‌ഥാനങ്ങൾക്കു നിർദ്ദേശം നൽകും. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കു അമ്പതു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് .മനുഷ്യരുടെ കൈയിൽ, അതും ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ കൈയിൽ പണമെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്നത്. ഈ സമയത്തു ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാര്യം.സാഹചര്യത്തിന്റെ ഗുരുതരാവസ്‌ഥ കണ്ടു പ്രതികരിച്ചതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്, മോദിജിയ്ക്കു, നിർമ്മലാജിയ്ക്കു അഭിവാദ്യം. “ഇതൊക്കെ നോക്കാൻ മനുഷ്യർ വേണ്ടേ? നമ്മൾ മനുഷ്യർക്കൊപ്പമല്ലേ നിൽക്കേണ്ടത്?”

Advertisements