ചൈനയുടെ റോക്കറ്റ് എവിടെ വീഴും, ലൈവ് കാണാം

0
408

ചൈനയുടെ റോക്കറ്റു എവിടെ വീഴും .ലൈവ് .ചിത്രത്തിൽ സ്ഥാനവും, ഉയരവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.ഉയരം 100 km ആയാൽ ഉടനെ താഴെ പതിക്കും.* ഉയരം ആണ് പ്രധാനമായി ലൈവിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്.