സംഘി വിഷമാണ്, എന്നാൽ വീര്യത്തിൽ വലുത് സുഡാപ്പി വിഷമാണ്

250

Manoj Kumar Manu വിന്റെ കുറിപ്പ്

നവീൻ റസാഖിനും ജാനകിക്കും ഐക്യദാർഡ്യവുമായി SDPI ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഏത് SDPl… ?അലവികുട്ടിയുടേയും ആമിനയുടേയും മകൾ വി. പി. മൻസിയ എന്ന പെൺകുട്ടി ഭരതനാട്യം അഭ്യസിക്കുകയും അത് വേദികളിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ കുടുംബത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയവർ, ആമിന മരിച്ചപ്പോൾ മഹല്ല് ഖബർസ്ഥാനിൽ ഖബറടക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കാത്ത മതമൗലികവാദികൾ.

ഇതിപ്പോൾ കൃഷ്ണനും അയിഷയും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സുഡാപ്പികൾ വാളെടുക്കുകയും സംഘികൾ ഐക്യദാർഡ്യവുമായി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തേനെ.മതമാണ് വിഷയം എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ മതത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്ന പാട്രിയാർക്കി ആണ് വിഷയം. സ്ത്രീകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർക്കാണ് അവകാശം എന്ന തർക്കമാണ്,വസ്തുതർക്കമാണ്.

മുസ്ലീം പുരുഷന് അവകാശപ്പെട്ടത് ഹിന്ദു പുരുഷൻ കവർന്നെടുക്കുന്നതും ഹിന്ദു പുരുഷന് അവകാശപ്പെട്ടത് മുസ്ലീം പുരുഷൻ കവർന്നെടുക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണ് ഇവിടെ വിഷയം. അത് ആത്മാഭിമാനമുള്ള സ്ത്രീകൾ ഇനിയെങ്കിലും തിരിച്ചറിയണം. സംഘികളും സുഡാപ്പികളും വിഷം ആണ്. നമുക്ക് ഏൽക്കാനും നമ്മളെ മരണപ്പെടുത്താനും ഏറ്റവും അടുത്ത സാധ്യതയുള്ളത് സംഘി വിഷവും എന്നാൽ വീര്യത്തിൽ വലുത് സുഡാപ്പി വിഷവും ആണ്. അതാണ് ഈ രണ്ട് നികൃഷ്ടജീവികൾ തമ്മിലെ വ്യത്യാസം.