മലയാളികളുടെ സ്വയംഭോഗങ്ങൾ

പ്രസാദ് അമോർ

മലയാളികളുടെ സ്വയംഭോഗങ്ങൾ

സ്ത്രീയുടെ വക്ഷോജങ്ങളും നിതംബവും മയവും സന്നിഗ്ദ്ധതയുമുള്ള ശരീരവും അവരുടെ ഷീര സ്ത്രോതസ്വിനികളും അധരങ്ങളും എല്ലാം അതീവ പ്രലോഭനീയങ്ങളായി അവതരിപ്പിക്കുക. ഒരു പെണ്ണിന്റെ വിഭിന്നമായ വഴികളെക്കുറിച്ചു വാങ്മയമായി ചിത്രീകരിക്കുക.ആണുങ്ങളുടെ മനോവിചാരങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന കഥകളുമായി അവളുടെ സ്ത്രൈണാംശങ്ങൾ കാണിക്കുക.അവളുടെ ഗതിവിഗതികളെക്കുറിച്ചു വൈവിധ്യമായി നിരന്തരമിങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊരുക്കുക.അതെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ കണ്ണും നട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത് ?

Bedtime Stories – Choices Fanfic Archive“തീർച്ചയായും മത്തുപിടിപ്പിക്കുന്ന അനുഭൂതി”.
പെണ്ണിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അലയടിക്കുന്നത് നിരവധി സുഖാനുഭൂതികളാണ്. ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികൾ സുഖകരമായ അനുഭവം നൽകുകയാണ്. വികാരമായ അഭിരതിയിൽ മുഴുകുന്ന ആണുങ്ങൾ അവരുടെ തൃഷ്ണകളെ പരിലാളിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സുഖാവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്നു. മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രാസികങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചലുകൾ അഭിനിവേശത്തിന്റെ തരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്.നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ പി. ഇ. എ എന്ന രാസവസ്തു ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ആകമാനം പുളകിതമാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ക്ഷണികമാണ്, ആ സാന്ദർഭികതയുടെ പുതുമ തീർന്നാൽ പുതിയ കഥകൾ. കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നയനങ്ങൾ ഉത്തേജനം കിട്ടുന്ന അത്തരം കാഴ്ചകൾ തേടിയിറങ്ങുന്നു.

Side effects of masturbation for women: Are there any harmful side effects  of masturbation? | India.comപെണ്ണുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സംതൃപ്തി ആണിന് ഇന്നും അന്യമാണ്. പരിഭ്രവവും കാമവും നിറഞ്ഞ നോട്ടങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള സംഗതികൾ അവർ എപ്പോഴും തേടുന്നു. വ്യക്തിയുടെ സ്വാഭാവിക പ്രകൃതത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നില്ക്കാൻ സമ്മർദ്ധം ചെലുത്തുന്ന സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന അസ്വാഭാവികാവസ്ഥകൾ, ലൈംഗികാവസരങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ നിഷേധിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ രതിയുടെ പ്രലോഭനങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാത്ത പുരുഷന്മാർ ശാരീരികവും വൈകാരികവുമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന പലതരം വഴികളിലെ ഒന്നാണ് സ്ത്രീ പ്രതിബിംബങ്ങളിൽ അഭിരമിച്ചു അതിനെ അധിഷേപിക്കുക എന്നത്. സാധാരനിലയിൽ ലൈംഗികതയ്ക്ക് ബഹിർഗമനമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അവ മറ്റു വഴിയിലൂടെ പുറത്തുവരും. പുരുഷന്മാർ ലൈംഗികമായ നൈരാശ്യം തടയാനായി അവലംബിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാകൃതമായ മൈഥുന രീതികൾ ഞരബുരോഗത്തിന്റെ പീഡകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധിയാണ്.മാനസിക ശിഥിലീകരണം സംഭവിച്ചതിന്റെ ബഹിർസ്ഫുരണമാണ്.
ഇണകൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നല്ല ജനിതക ഗുണമില്ലാത്ത പുരുഷന്മാർ പരാജയപ്പെടുന്നു. ഓരോത്തർക്കും അവരുടെ കഴിവും / പ്രാപ്തിയും അനുസരിച്ചാണ് ഇണയെ സ്വന്തമാക്കാനാവുന്നത്. കൂടുതൽ കരുത്തരായ ജീനുകളുള്ള ആണുങ്ങളിലേയ്ക്ക് മാത്രം പെണ്ണുങ്ങൾ ആകര്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.

6 reasons why all women should masturbate after marriage | TheHealthSite.comപലരുമായി സഹശയനത്തിലേർപ്പെടാൻ കൊതിക്കുകയും എന്നാൽ അതിന് ശേഷിയും അവസരങ്ങളും അസാധ്യമാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പുരുഷന്മാർ ഞരബുരോഗത്തിന്റെ പരാധീനതകൾ അനുഭവിക്കുന്നു. തനിക്കു ലഭിക്കാത്തത് മറ്റൊരാൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടാലുണ്ടാകുന്ന വികാരം അവരെ തളർത്തുന്നു. അവർ മോഹിപ്പിക്കുന്ന- കാമിപ്പിക്കുന്ന-തങ്ങളുടെ ജാഗ്രതയെ ശിഥിലമാക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെയെല്ലാം മോശക്കാരായി ചിത്രീകരിക്കും.സമൂഹം സ്ത്രീയ്ക്ക് കല്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ജീവിത ചര്യയിൽ നിന്ന് വഴി മാറി ചവിട്ടുന്ന/വിമതയായ ഏതൊരു പെണ്ണും അവർക്ക് “ഒരുബെട്ടോൾ” ആണ്.
How To Masturbate For Women: Best Female Masturbation Tips & Techniques |  Sean Jameson | YourTangoരതി കൊതി കുറയ്ക്കുന്നതിന് പകരം അതിനെ അടിച്ചമർത്താൻ ശാസിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജീവശാസ്ത്ര ത്വരകളോട് സമരം ചെയ്ത് അനോന്യം കടിപിടികൂടുന്ന ആണുങ്ങൾ ആധുനിക ജീവിതത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും വിലക്കുകൾക്കും വിധേയരായി തങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന പ്രാകൃത മാർഗ്ഗങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.സ്ത്രീ ഒരു ചരക്കാണെന്ന് അവർ പല അർത്ഥത്തിലും ബോധ്യപ്പെടുത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്നു . കപട സാദാചാരധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സമൂഹത്തിലെ പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗിക വ്യവഹാരമാണിത്. ജീവശാസ്ത്രപരമായ അർത്ഥത്തിൽ വഴിതെറ്റിയ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നേർചിത്രമാണിത്.