അല്ല.. ഞാനിപ്പോൾ എന്തിലാ തൊട്ടത് ? ! (video)

എന്തൊരു ബുദ്ധി എന്നാലും പറഞ്ഞിട്ടാകാമായിരുന്നു…അല്ല.. ഞാനിപ്പോൾ എന്തിലാ തൊട്ടത് ?