കാക്ക തൊടാതിരിക്കാൻ സങ്കി പെണ്ണ് ഇത് ചെയ്താൽ മതി സ്വാമിയുടെ തകർപ്പൻ മറുപടി

303

കാക്ക തൊടാതിരിക്കാൻ സങ്കി പെണ്ണ് ഇത് ചെയ്താൽ മതി സ്വാമിയുടെ തകർപ്പൻ മറുപടി.