മരിക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് കാണേണ്ട 27 സ്ഥലങ്ങള്‍ – 1

0
523

ഇത് യഥാര്‍ത്ഥത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങള്‍ തന്നെയാണോ എന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു പക്ഷേ തോന്നിയേക്കാം. ഇവ ഫോട്ടോയില്‍ കൂടി കാണുമ്പോള്‍ തന്നെ എത്ര സുന്ദരമാണ് നേരിട്ട് കാണുമ്പോള്‍ എന്തായിരിക്കാം !

1. Zhangye Danxia landform in Gansu, China

 

 

 

2. The swing at the End of the World in Banos, Ecuador

 

 

 

 

3. The Great Blue Hole in Belize

 

 

 

4. Tulip fields in the Netherlands

 

 

 

 

5. The Hang Son Doong cave in Quang Binh Province, Vietnam

 

 

 

 

6. Hitachi Seaside Park in Hitachinaka, Ibaraki, Japan

 

 

 


7. Mendenhall Ice Caves of Juneau in Alaska, United States

 

 

 

 

8. Mount Roraima in Venezuela, Brazil, and Guyana

 

 

 

 

9. Ancient Region of Anatolia in Cappadocia, Turkey

 

 

 


10. Sea of Stars on Vaadhoo Island in the Maldives

 

 

 

 

11. Victoria Falls bordering Zimbabwe and Zambia in Africa

 

 

 

 

12. Trolltunga in Hordaland, Norway

 

 

 

 

13. Whitehaven Beach at Whitsunday Island in Australia