മരിക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് കാണേണ്ട 27 സ്ഥലങ്ങള്‍ – 2

0
616

മരിക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് കാണേണ്ട 27 സ്ഥലങ്ങള്‍ എന്ന പോസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് . ഒന്നാം ഭാഗം ഇവിടെ വായിക്കാം

14. The Grand Canyon in Arizona, United States

 

 


15. Marble Caves at General Carrera Lake in Patagonia (Argentina and Chile)

 

 

 

 

16. Tunnel of Love in Klevan, Ukraine

 

 

 

 

17. Salar De Uyuni in the Potosi and Oruro departments of southwest Bolivia

 

 

 

18. Enchanted Well at Chapada Diamantina in Bahia, Brazil

 

 

 

 

19. Antelope Canyon in Arizona, United States

 

 

 

 

20. Fingals Cave on the island of Staffa in Scotland

 

 

 

 

21. To Sua Ocean Trench in the Lotofaga village on the south coast of Upolu, Samoa

 

 

 

 

22. Bamboo groves of Arashiyama in Kyoto, Japan

 

 

 

 

23. Glowworm Caves in Waitomo, New Zealand

 

 

 

 

24. Haiku Stairs of Oahu in Hawaii, United States

 

 

 

 

25. Volcanoes of Kamchatka in Russia

 

 

 

 

26. Cenotes of Yucatan Peninsula in Mexico

 

 

 

 

27. Kelimutu crater lakes in Flores Island, Indonesia