കയ്യിൽ ഡ്രഗ്സ് കുത്തികുത്തി ഒടുവിൽ ഞരമ്പ് കിട്ടാതായപ്പോൾ ലിംഗത്തിൽ കുത്തിവച്ചു, എന്തൊരു അഡിക്ഷൻ

74

ലഹരിക്ക് അടിമയായാൽ ഒരാൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും. കയ്യിൽ സിറിഞ്ച് കുത്തികുത്തി ഒടുവിൽ ഞരമ്പ് കിട്ടാതായപ്പോൾ ലിംഗത്തിൽ കുത്തിവച്ചു . ഇത്തോളം അഡിക്ഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ?